Historien til Saltrøa båthavn SA

Status pr. utgangen av 2019

Det er en lang historie siden de første tankene om å etablere båthavn i Saltrøa ble luftet.

Båthavn laget ble stiftet 13.04.1983 som ett andelslag med navnet Saltrøa Båthavnlag AL. Området ble ferdig regulert 30.08.1985.

Organisasjonsformen andelslag opphørte i 2006 og en måtte skifte til organisasjonsform BA. (Begrenset Ansvar). Navnet ble da Saltrøa Båthavn BA.

Organisasjonsformen BA opphørte som form i slutten av 2012. Fra januar 2013 ble navnet Saltrøa båthavn SA (Samvirkeforetak). Dette er dagens navn og organisasjonsform.

Aukra kommune vedtok 17.09.1997 å gi Saltrøa Båthavnlag AL disposisjonsrett til området Saltrøa. Vedtaket i kommunen betydde at utbyggingen i Saltrøa kunne starte.

I 2002 ble det utarbeidet en illustrasjonsplan for Saltrøa som ble godkjent av kommunen 23.04.2003.

I denne perioden var planen å ta molostein fra berget ved ballplassen på boligfeltet i forbindelse med at ballplassen skulle utvides. Dette gikk en senere bort fra.

Det gikk så flere år med forskjellige utfordringer for å få på plass endelige planer for etablering av Saltrøa båthavn.

Først i 2007 ble det etablert ett permanent styre. Det ble da startet arbeid med å innhente anbud på utbyggingen av havna. Havna fikk da lovnad på stein som ble sprengt ut i forbindelse med etablering av Haukabøtunnelen.

Sparebanken Møre ble valgt som bankforbindelse.

3S Prosjekt AS fikk jobben som ansvarlig søker. Underentreprenør Geovest-Haugland AS tok seg av grunnundersøkelser i havna samt prosjektering. Arkitektene BBW AS fikk jobben med utarbeidelse av nausttyper.

Romsdal Anlegg AS ble utførende firma som med sin maskinpark bygde opp moloene og havneområdet.

Våren 2008 ble tillatelse gitt og vegen ned til havna ble påbegynt. Utlegging av steinmassen til moloene i havna ble så startet opp og utført i 2009. Mudring og sprenging i havneområdet ble utført.

I årene 2010/2011 ble arbeidet med å støpe fundament til feste av bryggene langs moloen. Alle loddene til forankring av bryggene ble gjort klar med påspleiset tau. Det ble støpt båtopptrekk og lagd brystning på moloen samt planering av havneområdet.

Brygger og utriggere ble lagt ut. Det var produsenten VikØrsta AS som ble valgt til å levere brygger og utriggere m.m.

Havna ble tatt i bruk i 2010 og alt svarte til forventningene.

Etter avtale med Aukra kommune ble det i 2011 gravd grøft i vegen ned til havna for legging av vannledning og strømkabel. Det ble videre satt ned kum i havneområdet for vann med hoved stengeventil og fordeling på flere kurser ut. Videre ble det satt ned kum for avløp/kloakk. Fra avløp/kloakk-kummen ble det lagt ut avløpsrør gjennom havna og langt ut forbi moloen.

De første byggesøknadene på naust ble innvilget i 2011 og de første naustene ble påbegynt i 2012. Strømkabel og vannledning ble i forbindelse med planering av landområdet lagt ut til alle nausttomtene. Det er ikke lagt opp med avløp fra nausttomtene. De første naustene stod ferdig i 2013.

Redskapsbod ved båtopptrekket ble bygd i 2012. Den har tilkoblet vann slik at høytrykkspyler kan brukes ved båtopptrekket. Det ble satt opp stålmaster med belysning på moloen og ved redskapsboden. Senere ble det satt opp videokamera til overvåking av vei ned til havna samt selve havna.

Havna består av 54 båtplasser av forskjellig størrelser samt 26 nausttomter også av forskjellig størrelser.

Status ved utgangen av 2019 er at alle båtplassene og nausttomter er solgt.

Alle naust er bygd med unntak av fire der kun gulvplate/grunnmur er støpt. Videre er tre naust ikke påbegynt.

Nå foregår det arbeid med å lage kaifront/brygger foran en rekke naust i havna. Videre gjenstår det noe finplanering/grusing av området samt plastring med betong av brystning på yttersiden av moloen. Eventuelt asfaltering/betonglegging av kjørebanen/skråning ute på moloen.

Det er også planer/tanker om å bygge ett flerbrukshus i samarbeid med Julsundet skole. Skolen har en friluftklasse som har båtplass i Saltrøa Båthavn SA og bruker havna aktivt.

Det er laget tegninger med forslag til utforming av huset, men avgjørelse er ikke tatt ennå. Saken ligger hos kommune/skole.

IMG_5214 (002)

Kart og veiviser til havna.

Fra Molde følg Fylkesvei 662 og ta av ned til Eidskrem boligfelt. Sving så til venstre og følg veien ned til havna.

4675814968_c7b533ec37_b

Båthavna i starten. Jens Nygård "padler" en utrigger til C brygga.

Vårstemning i båthavna

Del av nausta i båthavna

Båthavna vår.

Innseilingen til havna

Badeplassen vår

Innseiling til båtopptrekk